Usein kysytyt kysymykset

Kenelle työterveyshuolto täytyy järjestää ja minkä tasoisena? Entä vakuutukset?

Jos yrityksessä on yksikin työntekijä, on yrityksen järjestettävä vähintään lakisääteisen tason työterveyshuolto eli ehkäisevä työterveyshuolto riippumatta työsuhteen luonteesta tai kestosta.

Kaikille työntekijöille tulee lisäksi ottaa myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Lakisääteisen työterveyshuollon yhteydessä yritykset voivat tarjota työntekijöilleen myös yleislääkäritasoiset tai erikoislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut.

Mitä lakisääteinen työterveyshuolto tarkoittaa?

Työnantajan on järjestettävä vähintään lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto. Ehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluu muun muassa työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työterveyshuollon vaikuttavuuden seuranta.

Pohjola Sairaalasta yrityksesi saa kaikki tarvittavat lakisääteiset työterveyspalvelut: työ- ja toiminta-kykyä ylläpitävät, työtapaturmia ja ammattitauteja ehkäisevät sekä tunnistettujen työkykyriskien hallitsemiseen tarkoitetut palvelut. Palveluihin sisältyy myös mahdollisen kuntoutustarpeen arvio ja ohjaus kuntoutukseen.

Mitä ovat yleislääkäritasoinen ja erikoislääkäritasoinen sairaanhoito?

Yritys voi tarjota työntekijöilleen yleis- tai erikoislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut osana työnterveyshuoltoa. Yleislääkäritasoinen sairaanhoito tarkoittaa yleislääkärin tekemiä tutkimuksia ja toimen-piteitä. Erikoislääkäritasoinen sairaanhoito vastaavasti tarkoittaa erikoislääkärin tekemiä tutkimuksia ja toimenpiteitä, kuten leikkauksia.

Varsinkin työkykyä uhkaavat pitkäaikaissairaudet vaativat usein erikoislääkärin arviota tai hoitoa. OP Työkyvyn turvan avulla voit täydentää työterveyshuollon yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja erikois-lääkärikonsultaatioita helposti myös erikoislääkäritasoisella sairaanhoidolla.

Erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon kulut katetaan OP Työkyvyn turvan sisältämästä Laaja Terveysturva -vakuutuksesta.

Tutustu OP Työkyvyn turvaan.

Miten Kela korvaa työterveyshuollosta yrityksille aiheutuneita kuluja?

Työnantaja voi hakea Kelalta jälkikäteen korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Kela arvioi yritykselle maksettavien korvausten määrän työnantajan hakemuksen sekä työnantajan ja työterveyshuollon antamien selvitysten perusteella. Kelan enimmäiskorvauksen rajat määritellään vuosittain.

Lue lisää korvattavista kustannuksista.

Mitä palveluita Pohjola Sairaala tarjoaa? Mitä terveysmestari, työterveysmestari, hoivamestari ja työmestari tekevät?

Pohjola Sairaala tarjoaa työterveyspalveluiden lisäksi sairaala- ja lääkäriasemapalveluita niin yksityishenkilöille kuin yrityksille.

Terveysmestari on hoitoalan koulutuksen saanut henkilö, joka työskentelee Pohjola Terveysmestari -palvelussa. Hän auttaa, arvioi ja neuvoo sinua avun tai hoidon saamiseksi.

Työterveysmestari on Pohjola Sairaalassa työskentelevä työterveyshoitaja, joka toimii yrityksesi nimettynä sekä työterveyshuoltotoimintaa koordinoivana yhteyshenkilönä.

Hoivamestari on Pohjola Sairaalan vastaanotossa työskentelevä hoitaja, joka vastaa sujuvasta asiakaspalvelusta.

Työmestari on Pohjola Sairaalassa työskentelevä ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija. Työmestari auttaa, kun yrityksesi työntekijän työkyky on vakavasti uhattuna esimerkiksi työtapaturman vuoksi.

Pitkittyneissä työkyvyn haasteissa työterveyshuolto suunnittelee yhdessä työntekijän ja esimiehen kanssa hoitopolun, jonka tavoite on palauttaa työntekijän työ- ja toimintakyky normaaliksi mahdollisimman pian.

Mikä on Pohjola Sairaalan Viestintäkanava?

Viestintäkana on palvelu, joka helpottaa yrityksesi ja Pohjola Sairaalan yhteydenpitoa. Sen avulla yrityksesi työntekijät voivat lähettää viestejä työterveystiimillemme ja seurata terveydentilaansa suojatussa yhteydessä millä tahansa mobiililaitteella. Palvelu sisältyy työterveyden vuosihintaan.

Mikä on Pohjola Terveysmestari -palvelu?

Pohjola Terveysmestari -palvelu auttaa ja neuvoo puhelimessa ja chatissa sen mukaan, millainen avun tai hoidon tarve työntekijällä on. Terveysmestari voi tarvittaessa myös varata työntekijälle ajan lääkäriin.

Miten työntekijän tulee toimia, jos hän sairastuu? Miten työntekijä ilmoittaa sairauspoissaolosta?

Jos työntekijä sairastuu, tulee hänen ilmoittaa siitä ottamalla yhteyttä Pohjola Terveysmestari -palveluun. Terveysmestari arvioi hoidon tarpeen ja antaa ohjeet kotihoitoon tai varaa tarvittaessa ajan lääkäriin. Samalla työntekijä voi ilmoittaa myös mahdollisista lääkärin muualla määräämistä sairauslomista.

Jos kyseessä on sairausloma omalla ilmoituksella, sairausloman syy merkitään Pohjola Sairaalan järjestelmiin. Tämä mahdollistaa sen, että voimme arvioida ja suunnitella mahdollista jatkohoidon tarvetta jo aikaisessa vaiheessa.

Lue työntekijän ohjeet Pohjola Sairaalassa asiointiin.

Miten korvauspalvelu toimii Pohjola Sairaalassa?

Korvausasian hoito voidaan aloittaa jo Pohjola Terveysmestari -palvelussa samalla, kun työntekijä ilmoittaa sairastumisesta. Suurimmissa Pohjola Sairaalan toimipaikoissa työskentelee OP Vakuutuksen korvauspalvelutiimi, joka auttaa ja neuvoo korvausasioissa, tekee vakuutuskorvauspäätöksiä sekä antaa maksusitoumuksia paikan päällä.

Kun yrityksellä on OP Työkyvyn turva, työntekijän ei pääsääntöisesti tarvitse tehdä korvaushakemusta. Terveysmestari ja korvauspalvelutiimi hoitavat korvausasian yhdessä työntekijän puolesta. Jos kyse on työtapaturmasta, esimiehen tulee kuitenkin tehdä työtapaturmailmoitus 10 päivän kuluessa tapaturmasta. Tästä muistutetaan erikseen, kun työntekijä on yhteydessä terveysmestariin.

Miten saan tarjouksen työterveyspalveluista?

Tutustu OP Työkyvyn turvaan eli työterveyspalveluihimme ja niitä täydentäviin vakuutuksiin tällä sivustolla. Samalla voit pyytää tarjouksen yrityksesi tarpeisiin sopivasta ratkaisusta.

Tutustu palvelupaketteihin ja pyydä tarjous.

Mitä tietoja työnantaja saa palveluiden käytöstä laskutuksen yhteydessä?

Laskutus ei paljasta kenenkään terveydentilaa koskevia tietoja. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä henkilötietoja. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Potilastietoja voidaan luovuttaa vain

  • potilasrekisterissä olevan henkilön tai hänen laillisen edustajansa yksilöidyllä suostumuksella
  • laissa erikseen nimenomaisesti säädetyllä oikeudella tiedon antamiseen tai tiedon saamiseen.

Potilasrekisterissä oleva henkilö voi milloin tahansa muuttaa antamiaan tietojen luovutusta koskevia suostumuksia tai kieltoja.

Työnantajan tulee käyttää laskutuksesta saatuja tietoja vain laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseen. Työpaikalla työterveyteen liittyviä tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

Pohjola Sairaalan tietosuojaseloste

Miten työterveyshuollon vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan?

Yritys ja työterveyshuolto asettavat työterveystoiminnalle tavoitteet, jotka on määritetty yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Tavoitteet kirjataan toimintasuunnitelmaan, jota tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuolto on vaikuttavaa, se edistää terveyttä ja työkykyä sekä ehkäisee sairastumisia ja työkyvyttömyyttä.

Työterveyden vaikuttavuutta voidaan arvioida seuraamalla

  • toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä ja työyhteisössä
  • työntekijöiden altistumista, työtapaturmia ja ammattitauteja
  • työntekijöiden terveydentilaa, työkykyä ja sairauspoissaoloja
  • työterveyshuollon toimintatapoja
  • tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista
  • asiakastyytyväisyyttä.

Työterveyteen kertyy paljon tietoa henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista, kuten vastaanottokäyntien ja sairauspoissaolojen syistä, työkykyriskeistä sekä niistä kertyvistä kustannuksista. Työterveyshuolto raportoi tiedot asiakkaalle ja seuraa eri toimenpiteiden vaikuttavuutta yhdessä sovituilla mittareilla.

Raportointi tehostaa yrityksen henkilöstöriskien varhaista tunnistamista sekä toimenpiteiden oikea-aikaista suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi raportit tukevat yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyötä henkilöstön toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi ja säilyttämiseksi.

Käytämme sivustollamme verkkoanalytiikkaa ja evästeitä palveluiden tuotantoon ja kehittämiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Jatkamalla sivun käyttöä hyväksyt käytäntömme. Lue lisää ja hallitse evästeitä ›